Akčný plán

Po vykonaní auditu odpadov môžete vypracovať akčný plán na jeho zníženie. Tento krátky interaktívny modul vás zoznámi s kľúčovými krokmi, ako so žiakmi vykonať audit potravinového a plastového odpadu.

Žiaci v spolupráci s učiteľmi, rodičmi a zamestnancami školy vypracujú akčný plán praktických krokov vedúcich k zníženiu množstva odpadu vznikajúceho v škole. Akčný plán školy by mal byť následne prezentovaný celej škole. Škola bude priebežne vyhodnocovať plnenie plánu v nadväznosti na pravidelné audity plytvania a zverejňovať výsledky. Na podporu vytvorenia školského akčného plánu na nakladanie s odpadmi sú k dispozícii pracovné listy na stiahnutie.

Akčný plán